top of page

Riuraus 

Beniglembla riurau-4.jpg

Elaboració de la pansa | Elaboración de la pasa

CC Museu Valencià d'Etnologia

| VAL. | Els riuraus són edificis que des de finals del segle XVIII marcaren els paisatges de la Marina Alta rural. Són edificis emblemàtics i únics al món. L'estructura que els conforma està dissenyada específicament per a poder assecar el raïm i convertir-lo en pansa. D'ahí que aquestes estructures conten amb un espai amb porxo obert per la part longitudinal mitjançant 3, 4, 5 o més arcs.

El cas de Benigembla és significatiu, és el poble de la comarca que més restes de riuraus conserva a dins del casc urbà. Els xicotets fragments d'arcs que queden dels riuraus són abundants, però per la seua conservació i característiques destaca un dels conjunts compost per la font del poble i dos riuraus.

 

En un d'aquest riuraus podem veure una Estufa de pansa, una cambra d'assecatge que va semiindustrialitzar el procés de l'assecat per reduir el temps de producció i per tant millorar el renidment de la venda del producte. Encara podem veure el forn de corfa d'ametlla. Es tracta d'una habitació amb una boca de forn semisoterrat on tiraven corfa d'ametlla per fer la combustió, el fum que s'originava era transportat, a través d'unes tuberies grosses de ferro, a una altra sala tancada per portes corredisses i amb rails per facilitar l'entrada dels canyissos amb carretons, allí era on s'assecava el raïm.

moscatell.jpg
Benigembla.png
falçó.jpg
pansa marina alta.jpg

| CAS. | Los riuraus son edificios que desde finales del siglo XVIII marcaron los paisajes de la Marina Alta rural. Son edificios emblemáticos y únicos en el mundo. La estructura que los conforma está diseñada específicamente para poder secar la uva y convertirla en pasa. De ahí que estas estructuras cuentan con un espacio con porche abierto por la parte longitudinal mediante 3, 4, 5 o más arcos.

El caso de Benigembla es significativo, es el pueblo de la comarca que más restos de riuraus conserva dentro del casco urbano. Los pequeños fragmentos de arcos que quedan de los riuraus son abundantes, pero por su conservación y características destaca uno de los conjuntos compuesto por la fuente del pueblo y dos riuraus.

En uno de este riuraus podemos ver una Estufa de pasa, una cámara de secado que permitía la  semi-industrialitzación del proceso del secado para reducir el tiempo de producción y por tanto mejorar el rendimiento de la venta del producto. Todavía podemos ver el horno de cáscara de almendra. Se trata de una habitación con una boca de horno semienterrado donde echaban cáscaras de almendra para hacer la combustión, el humo que se originaba era transportado, a través de unas tuberías gordas de hierro, a otra sala cerrada por puertas correderas y con raíles para facilitar la entrada de los cañizos con carretillas, allí era donde se secaba la uva.

| ENG. | The riurau are the traditional buildings in the landscapes of the rural Marina Alta. They are emblematic buildings, and unique in the world. The structure is specifically designed to dry the grapes properly so they can turn into raisins. That is the reason why these structures have an open space with an open porch on the longitudinal part, formed by 3, 4, 5 or more arches.

The case of Benigembla is significant, for it is the town where more remains of riuraus are located. Small fragments of arches and other remains are easily found. Nevertheless, due to the state of conservation and characteristics, the most representative sample consists of the old fountain next to two riuraus.

In one of these riuraus we can see a raisin stove, a drying chamber that allowed the semi-industrialization of the drying process, created to reduce the production time and therefore to improve the product's sales. We can still see the almond shell oven. It is a room with a semi-buried oven mouth where families used almond shells to make fire, which smoke was transported through fat iron pipes to another room. This room was closed by sliding doors with rails to facilitate the rapid entrance of the wheelbarrows full of grapes. Here inside, the grapes would dry in perfect conditions. 
 

Fixa't quan passeges pels carrers de Benigembla, para atenció a les mitjanes de les cases i podràs descobrir restes d'aquells porxos arquejats

Beniglembla riurau-5.jpg
Benigembla.png

Fíjate cuando pasees por las calles de Benigembla, pon atención a las medianas de las casas y podrás descubrir restos de aquellos porches arqueados.

As you walk through Benigembla, take the chance to observe the remains of the houses and discover those arched porches.

bottom of page