top of page

Centro Social | Social Center 

Canasta de naranja

La taronja arriba a Benigembla

La naranja llega a Benigembla

The orange comes to Benigembla

| VAL. | És un dels edificis de Benigembla que més crida l'atenció, es tracta del centre social de l'antiga cooperativa agrícola. D'estil neoclàssic, integra elements del rococó i del barroc francès. Fou dissenyat per l'arquitecte Adelí Moll, nat al propi poble, i construït a inicis del segle XX. 

Una de les característiques de la guerra civil quant a economia fou col·lectivitzar tots els sectors, inclosa l'agricultura. Foren aquestes col·lectivitats dependents dels sindicats junt amb les cooperatives les que portaven endavant la vida econòmica en cada poble. Després de la crisi de les vinyes de la dècada dels trenta del segle XX, la zona de la Marina Alta sofrí una transformació agrícola total passant de ser zona d'agricultura de secà a agricultura de regadiu amb la taronja com a cultiu principal. És en aquest context quan El Sindicat com a cooperativa agrícola te el seu màxim us.

L'edifici pertanyerà als socis de la cooperativa agrícola Sant Francesc Xavier, fins al 2005 quan l'Ajuntament de Benigembla comprarà el local amb la intenció de restaurar-lo. Al 2010 s'inicien les obres de rehabilitació i ampliació. Actualment alberga el centre sociocultural i en ell es realitzen diverses festivitats com la de Sant Antoni al mes de gener.

| CAS. | Uno de los edificios de Benigembla que más llama la atención, se trata del Centro Social de la antigua cooperativa agrícola. De estilo neoclásico, integra elementos del rococó y del barroco francés. Fue diseñado por el arquitecto Adelí Moll, nato en el propio pueblo, y construido a inicios del siglo XX. 

Una de las características de la guerra civil en cuanto a economía fue colectivizar todos los sectores, incluida la agricultura. Serían estas colectividades dependientes de los sindicatos junto con las cooperativas las que llevaban adelante la vida económica en cada pueblo. Después de la crisis de las viñas de la década de los treinta del siglo XX, la zona de la Marina Alta sufrió una transformación agrícola total pasante de ser zona de agricultura de secano a agricultura de regadío con la naranja como cultivo principal. Es en este contexto cuando El Sindicato como cooperativa agrícola té su máximo os.

El edificio perteneció a los socios de la cooperativa agrícola Sant Francesc Xavier, hasta el 2005 cuando el Ayuntamiento de Benigembla comprará el local con la intención de restaurarlo. El 2010 se inician las obras de rehabilitación y ampliación. Actualmente alberga el centro sociocultural y en él se realizan varias festividades como la de Sant Antoni en el mes de enero.

| ENG. | This is one of Benigembla's most representative buildings. It is the community center of the old agricultural cooperative. The building is of neoclassic style, although it integrates elements of Rococo and French Baroque. It was built at the beginning of the 20th century and it was designed by the architect Adelí Moll, neighbor of the village. 

 

One of the characteristics of the civil war (in terms of economics), was the collectivization of all sectors, including agriculture. These collectivities, together with the union workers and the cooperatives consolidated the economic life in each town. After the crisis of the vineyards (during the thirties of the 20th century), the area of La Marina Alta underwent a total agricultural transformation from non-irrigated farming to irrigated agriculture with orange as the main fruit. In this context, the organized labor union reaches its maximum use as an agricultural cooperative. 

 

The building belonged to the members of the agricultural cooperative Sant Francesc Xavier, until 2005, when the Benigembla Town Hall bought it to restore it. The rehabilitation and extension works began in 2010. Nowadays, it houses the community center where many local festivities are held, such as that of Sant Antoni in January.

Busca i descobreix els detalls que conformen la mescla d'estils en la seua construcció

Busca y descubre los detalles que conforman la mezcla de estilos en su construcción

Benigembla.png

Search and discover the details that form the mix of styles in its construction

Beniglembla sindicato-6.jpg
Beniglembla sindicato-3.jpg
Beniglembla sindicato-5.jpg
bottom of page