top of page

Calvario | Calvary

| VAL. | És un recorregut que representa les diferents escenes de la passió de Jesucrist en un camí o a les parets d'una església. Està marcat amb altars que s'han de creuar mentre es resa en cadascuna de les seves estacions per recordar la marxa de Jesús cap a la muntanya on fou crucificat.

Al final del recorregut del Calvari arribem al mirador de Llíber, la panoràmica que ofereix mostra la verdadera essència del poble. El paisatge agrari que produeix els productes típics de la zona: el raïm, la pansa, la mistela i el vi, paisatge que caracteritza els municipis de Llíber i Xaló. Podem veure al fons de la vall, el pla. També podem arribar a veure, més al fons, els pobles d'Alcalalí i Parcent.

via crucis.jpg

| CAS. | Es un recorrido que representa las distintas escenas de la pasión de Jesucristo en un camino o en las paredes de una iglesia. Está marcado con altares que deben atravesarse mientras se reza en cada una de sus estaciones para recordar la marcha de Jesús hacia el monte donde fue crucificado.

Al final del recorrido del Calvario llegamos al mirador de Llíber, des de la panoramica que ofrece se observa la verdadera esencia del pueblo. El paisaje agrario que produce los productos típicos de la zona: la uva, la pasa, la mistela y el vino, paisaje que caracteriza a los municipios de Llíber y Xaló. Podemos ver al fondo del valle, el pla. También podemos llegar a ver aún más al fondo los pueblos de Alcalalí y Parcent.

| ENG. | It is a journey that represents the different scenes of the passion of Jesus Christ on a road or on the walls of a church. It is marked with altars that must be crossed while praying in each of its stations to remember the march of Jesus towards the mountain where he was crucified.

At the end of the Calvario route we arrive at the Llíber viewpoint, from the panoramic view that offers the true essence of the town. The agricultural landscape that produces the typical products of the area: grapes, raisins, mistela and wine, a landscape that characterizes the municipalities of Llíber and Xaló. We can see the bottom of the valley, the pla. We can also get to see even more the villages of Alcalalí and Parcent

cipressos.jpg
bottom of page