top of page
img_1425-2-lliber.png

| VAL. | És possible que el poble de Llíber tinga el seu origen en una vila romana, ja que s’ha especulat que el seu nom podria procedir de praedium Liberii, és a dir, la finca de Liberius. Ja en l’Edat Mitjana, les terres Llíberenses van ser conquistades als musulmans el 1245 pel rei Jaume I.

 

A principis del segle XV, les poblacions de Xaló, Llíber i Alcalalí tenien com a senyor al senyor Pedro de Castellví, però en 1408 va vendre este últim lloc i el seu terme a Jaime Verdeguer. L’antiga demarcació del Castillo d’Aixa va quedar així dividida en dos senyorius, que seran l’origen de les respectives Baronies d’Alcalalí-Mosquera i Xaló-Llíber. Des de l’any 1413 fins al 1444 va formar part del senyoriu dels Martorell, llinatge a què pertanyia el cèlebre novel·lista, Joanot Martorell, l’autor del llibre de cavalleries Tirant lo Blanc. L’any 1444 el lloc de Llíber va ser venut judicialment a instància dels creditors de Galcerán Martorell, germà de Joanot. Els adquirents van ser el senyor Gonzalo d’Híjar, comanador de Montalbán, i la seua esposa, la senyora Inés de Portugal. El dia 12 de setembre d’aquell mateix any, este matrimoni va vendre Llíber al seu fill Pedro. L’expulsió dels moriscos va significar la despoblació total de Llíber i la consegüent arribada de nous colons, procedents majoritàriament de la vila mallorquina de Llucmajor. Esta vinculació històrica és el fonament que justifica l’agermanament que existix entre les dos poblacions.

| CAS. | Es posible que el pueblo de Llíber tenga su origen en una villa romana, ya que se ha especulado que su nombre podría proceder de Praedium Liberio, es decir, la finca de Liberius. Ya en la Edad Media, las tierras Llíberenses fueron conquistadas a los musulmanes en 1245 por el rey Jaime I.

 

A principios del siglo XV, las poblaciones de Xaló, Llíber y Alcalalí tenían como señor al señor Pedro de Castellví, pero en 1408 vender este último lugar y su término a Jaime Verdeguer. La antigua demarcación del Castillo de Azuela quedó así dividida en dos señoríos, que serán el origen de las respectivas Baronías de Alcalalí-Mosquera y Xaló-Llíber. Desde el 1413 hasta el 1444 formó parte del señorío de los Martorell, linaje al que pertenecía el célebre novelista, Joanot Martorell, el autor del libro de caballerías Tirant lo Blanc. El 1444 el lugar de Llíber fue vendido judicialmente a instancia de los acreedores de Galcerán Martorell, hermano de Joanot. Los adquirentes fueron el señor Gonzalo de Híjar, comendador de Montalbán, y su esposa, la señora Inés de Portugal. El día 12 de septiembre de ese mismo año, este matrimonio vendió Llíber a su hijo Pedro. La expulsión de los moriscos significó la despoblación total de Llíber y la consiguiente llegada de nuevos colonos, procedentes mayoritariamente de la villa mallorquina de Llucmajor. Esta vinculación histórica es el fundamento que justifica el hermanamiento que existe entre las dos poblaciones.

| ENG. | It is possible that the town of Llíber has its origin in a Roman villa, since it has been speculated that its name could come from Praedium Liberio, that is, the Liberius estate. Already in the Middle Ages, the Llíberenses lands were conquered from the Muslims in 1245 by King Jaime I.

 

At the beginning of the 15th century, the towns of Jalón, Llíber and Alcalalí had Mr. Pedro de Castellví as their lord, but in 1408 they sold this last place and its term to Jaime Verdeguer. The old demarcation of the Castle of Azuela was thus divided into two manors, which will be the origin of the respective Baronías de Alcalalí-Mosquera and Xaló-Llíber. From 1413 to 1444 he was part of the lordship of the Martorell, lineage to which belonged the famous novelist, Joanot Martorell, the author of the book of chivalry Tirant lo Blanc. In 1444 the place of Llíber was sold judicially at the request of the creditors of Galcerán Martorell, brother of Joanot. The purchasers were Mr. Gonzalo de Híjar, Commander of Montalbán, and his wife, Mrs. Inés de Portugal. On September 12 of that same year, this couple sold Llíber to his son Pedro. The expulsion of the Moriscos meant the total depopulation of Llíber and the consequent arrival of new settlers, mainly from the Mallorcan town of Llucmajor. This historical link is the foundation that justifies the twinning that exists between the two populations.

Si vols conéixer el funcionament de la Ruta amb codis QR - FES CLIC ACÍ

Si quieres conocer el funcionamiento de la Ruta con códigos QR - HAZ CLIC AQUÍ

If you want to know how the route works with QR codes - HAZ CLIC AQUÍ

bottom of page