Yacimientos romanos y musulmanes | Roman & muslim sites

Taller terrisser | alfarero | potter

| VAL. | 

Just al nostre davant tenim les restes arqueològiques d'un centre terrisser de fabricació ceràmica d'època romana.

El sistema d’explotació principal d’aquestes terres utilitzat pels romans són les anomenades villae, o villa. La gran majoria d’elles amb una cronologia a partir del s. Id.C. Les viles romanes són explotacions agrícoles que podríem classificar com un complex on es poden trobar la residència dels senyors però 

també tots els edificis i les instal·lacions necessàries per als treballadors de la finca, els tallers necessaris per a la manipulació, transformació o la fabricació, etc. En el nostre cas la vila romana comptava amb un centre de terrisseria propi, ja que per a la comercialització de l'oli i el vi necessitaven també dels envasos per a ser traslladats: Les àmfores. També aprofitaren els forns per a la fabricació de tègules o rajoles per a la construcció.

| CAS. | 

Justo delante tenemos los restos arqueológicos de un centro de producción alfarero de época romana.

El sistema de explotación de estas tierras utilizado por los romanos eran las llamadas villae o villa. La gran mayoría datan de a partir del s. I d.C. Las villae romanas son explotaciones agrícolas que funcionan como un complejo: Podremos encontrar la residencia de los señores, las instalaciones necesarias para la manipulación, transformación o fabricación, etc. En nuestro caso la villa romana contaba con un centro alfarero de producción propia, dado que para la comercialización del aceite y el vino se necesitaban envases específicos: Las ánforas. También aprovechaban los hornos cerámicos para la fabricación de material constructivo como las tegulas o ladrillos de barro cocido.

Forn terrisser | Horno Alfarero | Kiln

Aj. de Benetusser

| ENG. | 

There are archaeological remains from a ceramic pottery manufacturing centre from the Roman times, located in a vila. Roman villas were the main structure Romans used to settled in. Like little cities, there are both type of buildings: upper class houses and workshops.

| VAL. | De l'àrab maqábir, significa lloc de soterrament. Es tracta doncs del cementeri musulmà i estaria ubicat just enfront d'on ens trobem nosaltres. A l'altre costat del carrer.

Els musulmans realitzaven una complexa cerimònia funerària, llavaven el cos i l'amortallaven amb tela blanca. El cos era soterrat de costat i el cap sempre mirava cap a la Meca.

Aquest cementiri pertanyia a l’alqueria andalusina  de Ràfol de Xaló o Benixaloni, origen de l’actual nucli urbà.

| CAS. | Del árabe maqábir, significa lugar de enterramiento. Estamos hablando del cementerio musulmán y estaría ubicado justo frente a nosotros. Al otro lado de la calle.

Los musulmanes realizaban una compleja ceremonia funeraria, lavaban el cuerpo y lo amortajaban con tela blanca. Después el cuerpo era enterrado en posición lateral y  la cabeza siempre miraba a la Meca.

Este cementerio pertenecía a la alquería andalusina  de Ráfol de Xaló o Benixaloni, origen del actual núcleo urbano.

Imatges de lahistoriadexalo.blogspot.com

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.