top of page

Yacimientos romanos y musulmanes | Roman & muslim sites

Taller terrisser | alfarero | potter

| VAL. | 

Just al nostre davant tenim les restes arqueològiques d'un centre terrisser de fabricació ceràmica d'època romana.

El sistema d’explotació principal d’aquestes terres utilitzat pels romans són les anomenades villae, o villa. La gran majoria d’elles amb una cronologia a partir del s. Id.C. Les viles romanes són explotacions agrícoles que podríem classificar com un complex on es poden trobar la residència dels senyors però 

també tots els edificis i les instal·lacions necessàries per als treballadors de la finca, els tallers necessaris per a la manipulació, transformació o la fabricació, etc. En el nostre cas la vila romana comptava amb un centre de terrisseria propi, ja que per a la comercialització de l'oli i el vi necessitaven també dels envasos per a ser traslladats: Les àmfores. També aprofitaren els forns per a la fabricació de tègules o rajoles per a la construcció.

| CAS. | 

Justo delante tenemos los restos arqueológicos de un centro de producción alfarero de época romana.

El sistema de explotación de estas tierras utilizado por los romanos eran las llamadas villae o villa. La gran mayoría datan de a partir del s. I d.C. Las villae romanas son explotaciones agrícolas que funcionan como un complejo: Podremos encontrar la residencia de los señores, las instalaciones necesarias para la manipulación, transformación o fabricación, etc. En nuestro caso la villa romana contaba con un centro alfarero de producción propia, dado que para la comercialización del aceite y el vino se necesitaban envases específicos: Las ánforas. También aprovechaban los hornos cerámicos para la fabricación de material constructivo como las tegulas o ladrillos de barro cocido.

Forn terrisser | Horno Alfarero | Kiln

Aj. de Benetusser

| ENG. | 

Right in front of us we have the archaeological remains of a pottery production centre from Roman times.

The areas used for the exploitation of the land by the Romans were called 'villae' or 'villa'. The vast majority date from the 1st century A.D. The Roman 'villae' are farms that function as a complex: we will be able to find the residence of the Lords, plus the necessary facilities for handling, processing or manufacture etc.  In our case the Roman villa had a pottery centre for the production of specific containers 'Les Amfores' which were needed for olive oil and wine. They also used ceramic furnaces for the manufacture of construction materials such as 'tegulas' or clay bricks.

Ànfora oleària Dressel 26 (55 L.)

Ànfora oleària Dressel 26 (55 L.)

Tegula romana

Tegula romana

Ànfora vinària Dressel 2/4 (50 L.)

Ànfora vinària Dressel 2/4 (50 L.)

| VAL. | De l'àrab maqábir, significa lloc de soterrament. Es tracta doncs del cementeri musulmà i estaria ubicat just enfront d'on ens trobem nosaltres. A l'altre costat del carrer.

Els musulmans realitzaven una complexa cerimònia funerària, llavaven el cos i l'amortallaven amb tela blanca. El cos era soterrat de costat i el cap sempre mirava cap a la Meca.

Aquest cementiri pertanyia a l’alqueria andalusina  de Ràfol de Xaló o Benixaloni, origen de l’actual nucli urbà.

| CAS. | Del árabe maqábir, significa lugar de enterramiento. Estamos hablando del cementerio musulmán y estaría ubicado justo frente a nosotros. Al otro lado de la calle.

Los musulmanes realizaban una compleja ceremonia funeraria, lavaban el cuerpo y lo amortajaban con tela blanca. Después el cuerpo era enterrado en posición lateral y  la cabeza siempre miraba a la Meca.

Este cementerio pertenecía a la alquería andalusina  de Ráfol de Xaló o Benixaloni, origen del actual núcleo urbano.

| ENG. | 

From the Arabic 'maqabir’, which means burial place. We're talking about the Muslim cemetery and it would have been located right in front of us. Across the street.

The Muslims performed a complex funeral ceremony, by washing the body and shrouding it with white cloth. Then the body was buried in a lateral position and the head always looked at Mecca.

This cemetery belonged to the Andalusian village 'Ráfol De Xaló' or 'Benixaloni', origin of the current urban centre.

Sector meridional del cementeri

Sector meridional del cementeri

Vista general

Vista general

Esquelets en posició lateral

Esquelets en posició lateral

Coberta tomba infantil

Coberta tomba infantil

Imatges de lahistoriadexalo.blogspot.com

bottom of page