San Sebastián y la revuelta morisca | Saint Sebastian and the Moorish revolt

Toc a missa | Toque a misa

| VAL. | 

El seu origen es remunta probablement S.XIV. el dia 20 de gener tots els veïns del poble de Murla acudeixen a la romeria a la ermita de San Sebastià on es celebra un dia de festa. Es l’ermita mes antiga de la Comunitat Valenciana.
 

Situada a la part baixa del Cavall Verd, pintada de blanc entre el verd de la muntanya, presideix i protegeix, segons la creença del popular dels més devots, el terme municipal de Murla de les males pluges i les plagues. Allí hi trobem un retaule d'estil neoclàssic amb la imatge del sant patró de Murla,
acompanyada de la de Sant Roc i la de Sant Antoni del Porquet. Aquesta ermita la trobem per primera vegada documentada al segle XVI en la visita de San Juan de la Ribera a l'any 1577, encara que el seu origen és molt possiblement del S. XIV, quan a causa de la malaltia de la pesta es va estendre la devoció per aquest sant, Sant Sebastià.

Diverses investigacions ens diuen que aquesta podria tractar-se de la ermita més antiga de la Comunitat
Valenciana. Sant Sebastià és el sant protector de tots aquest mals, les plagues i les pluges i per això la ermita està situada en la part alta del poble, per poder protegir a Murla.

| CAS.|

Su origen se remonta probablemente S.XIV. el día 20 de enero todos los vecinos del pueblo de Murla acuden a la romería a la ermita de San Sebastián donde se celebra un día de fiesta. Se la ermita más antigua de la Comunidad Valenciana.

 

Situada en la parte baja del Caballo Verde, pintada de blanco entre el verde de la montaña, preside y protege, según la creencia del popular de los más devotos, el término municipal de Murla de las malas lluvias y las plagas. Allí encontramos un retablo de estilo neoclásico con la imagen del santo patrón de Murla, acompañada de la de San Roque y la de San Antonio Abad. Esta ermita la encontramos por primera vez documentada en el siglo XVI en la visita de San Juan de la Ribera en 1577, aunque su origen es muy posiblemente del S. XIV, cuando debido a la enfermedad de la peste se extender la devoción por este santo, San Sebastián.

 

Diversas investigaciones nos dicen que esta podría tratarse de la ermita más antigua de la Comunidad
Valenciana. San Sebastián es el santo protector de todos estos males, las plagas y las lluvias y por eso la ermita está situada en la parte alta del pueblo, para poder proteger a Murla.

| ENG.|

Its origin probably dates back to S.XIV. On January 20, all the residents of the town of Murla go to the pilgrimage to the hermitage of San Sebastián where a holiday is celebrated. It is the oldest hermitage in the Valencian Community.

 

Located in the lower part of the Green Horse, painted white among the green of the mountain, it presides and protects, according to the belief of the popular of the most devout, the municipality of Murla from bad rain and pests. There we find a neoclassical altarpiece with the image of the patron saint of Murla, accompanied by that of San Roque and that of San Antonio Abad. This hermitage is found for the first time documented in the 16th century in the visit of San Juan de la Ribera in 1577, although its origin is very possibly from the 14th century, when due to the disease of the plague the devotion to this saint is extended , Saint Sebastian.


Several investigations tell us that this could be the oldest hermitage in the Community Valencian San Sebastián is the holy protector of all these evils, plagues and rains and that is why the hermitage is located in the upper part of the town, in order to protect Murla.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.