top of page

San Sebastián y la revuelta morisca |

San Sebastian and the Moorish revolt

Murla-57.jpg

Toc a missa |Toque a misa|Call to prayer

logos i dibuixos.png
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00

| VAL. | 

El seu origen es remunta probablement S.XIV. el dia 20 de gener tots els veïns del poble de Murla acudeixen a la romeria a la ermita de San Sebastià on es celebra un dia de festa. Es l’ermita mes antiga de la Comunitat Valenciana.
 

Situada a la part baixa del Cavall Verd, pintada de blanc entre el verd de la muntanya, presideix i protegeix, segons la creença del popular dels més devots, el terme municipal de Murla de les males pluges i les plagues. Allí hi trobem un retaule d'estil neoclàssic amb la imatge del sant patró de Murla,
acompanyada de la de Sant Roc i la de Sant Antoni del Porquet. Aquesta ermita la trobem per primera vegada documentada al segle XVI en la visita de San Juan de la Ribera a l'any 1577, encara que el seu origen és molt possiblement del S. XIV, quan a causa de la malaltia de la pesta es va estendre la devoció per aquest sant, Sant Sebastià.

Diverses investigacions ens diuen que aquesta podria tractar-se de la ermita més antiga de la Comunitat
Valenciana. Sant Sebastià és el sant protector de tots aquest mals, les plagues i les pluges i per això la ermita està situada en la part alta del poble, per poder protegir a Murla.

| CAS.|

Su origen se remonta probablemente S.XIV. el día 20 de enero todos los vecinos del pueblo de Murla acuden a la romería a la ermita de San Sebastián donde se celebra un día de fiesta. Se la ermita más antigua de la Comunidad Valenciana.

 

Situada en la parte baja del Caballo Verde, pintada de blanco entre el verde de la montaña, preside y protege, según la creencia del popular de los más devotos, el término municipal de Murla de las malas lluvias y las plagas. Allí encontramos un retablo de estilo neoclásico con la imagen del santo patrón de Murla, acompañada de la de San Roque y la de San Antonio Abad. Esta ermita la encontramos por primera vez documentada en el siglo XVI en la visita de San Juan de la Ribera en 1577, aunque su origen es muy posiblemente del S. XIV, cuando debido a la enfermedad de la peste se extender la devoción por este santo, San Sebastián.

 

Diversas investigaciones nos dicen que esta podría tratarse de la ermita más antigua de la Comunidad
Valenciana. San Sebastián es el santo protector de todos estos males, las plagas y las lluvias y por eso la ermita está situada en la parte alta del pueblo, para poder proteger a Murla.

|ENG.|

We think its origins date back to the 14th century. On January 20th, all the inhabitants of Murla take a pilgrimage to the Hermitage of San Sebastián where a day of celebration is held. It is the oldest hermitage in the Valencian Community.

Situated in the lower part of the Caballo Verde, painted white among the green of the mountain, the hermitage presides over and protects the town of Murla from heavy rains and plagues, according to the most devout believers. Here we find a neoclassical altarpiece with the image of the patron saint of Murla, accompanied by that of Sants Roch and Anthony the visit of Sant Juan de Ribera in 1577, although it is perfectly possible that its origins stretch back to the 14th century, a time of great devotion to Saint Sebastian as protector against the plague.

Various investigations point to this being the oldest hermitage in the Valencian Community. Sant Sebastian is the protector against all evils, plague and rains and that is why the hermitage is located in the upper part of the town, in order to protect Murla.

bottom of page