La piedra de la salve | 

| VAL. | 

Dins l'escola trobem un monument d'una pedra ben gran i és que, la història entre el poble de Benissa i el de Senija està marcada per aquest material. Als peus de la pedra hi trobem una inscripció "pedra salve" i és que a aquest poble tot té una història. En aquells temps on les carreteres encara no estaven
asfaltades els Senijeros i els Benisseros viatjaven dues vegades a l'any a terres de la ribera per a treballar en la sembra o recollida de l'arros i pel camí, Camí Vell de València, es creuaven amb aquesta pedra que era un hite natural des d'on despedir-se dels seus pobles. Les quadrilles marxaven agermanades i abans d'iniciar el camí resaven un Salve a la Mare de Déu dels Desemparats davant la pedra, com a emotiu acomiadament. A aquests treballadors se'ls coneixia amb el nom de "Riberers".

Almenys així se'ls anomenava a la Marina perquè la majoria anava a la Ribera del Xúquer per a la plantació i recol·lecció de l'arròs. Però als pobles de la Ribera se'ls anomenava blavets perquè eren de la Marina d'on era també el cabdill musulmà Al-Azraq que en àrab significa "el blau".

 

Sanchis Guarner en el seu llibre "Els pobles valencians parlen els uns dels altres" recull dites populars de la Ribera que parlen d'aquests riberers, algunes mostren les grans penúries que havien de passar durant les llargues setmanes de feina : 

| CAS.|

Dentro de la escuela encontramos un monumento de una piedra bien grande y es que, la historia entre el pueblo de Benissa y el de Senija está marcada por este material. A los pies de la piedra encontramos una inscripción "piedra salve" y es que en este pueblo todo tiene una historia. En aquellos tiempos donde las carreteras aún no estaban asfaltadas los Senijeros y los benisseros viajaban dos veces al año a tierras de la ribera para trabajar en la siembra o recogida del arroz y por el camino, Camí Vell de Valencia, se cruzaban con esta piedra que era un hito natural desde el que despedirse de sus pueblos. Las cuadrillas marchaban hermanadas y antes de iniciar el camino rezaban un Salve a la Mare de Déu dels Desemparats ante la piedra, como emotivo despido. A estos trabajadores se les conocia con el nombre de "Riberers".

Al menos así se les llamaba a la Marina porque la mayoría iba a la Ribera del Júcar para la plantación y recolección del arroz. Pero los pueblos de la Ribera les llamaba blavets porque eran de la Marina de donde era también el caudillo musulmán Al-Azraq que en árabe significa "el azul". 

 

Sanchis Guarner en su libro"Els pobles valencians parlen els uns dels altres" recoge dichos populares de la Ribera que nos hablan de estos riberers algunas muestran las grandes penurias que debían pasar durante las largas semanas de trabajo: 

| ENG.|

Inside Inside the school we find a monument of a very large stone and that is, the story between the town of Benissa and that of Senija is marked by this material. At the foot of the stone we find an inscription "stone save" and that is that in this town everything has a history. In those times where the roads were not yet paved, the Senijeros and the Benisseros traveled twice a year to the riverside lands to work on the planting or harvesting of the rice and on the way, Camí Vell de Valencia, crossed with this stone that It was a natural milestone from which to say goodbye to their people. The crews marched twinned and before starting the road they prayed a Salve a la Mare de Déu dels Desemparats before the stone, as an emotional dismissal. These workers were known as "Riberers".

At least that's what the people of Marina was called because the majority went to the Ribera del Xúquer for planting and harvesting rice. But the people of the Ribera called them blavets because they were from the Marina where the Muslim leader Al-Azraq was also, which means "blue" in Arabic.

Sanchis Guarner in his book "Els pobles valencians parlen els uns dels altres" collects popular sayings from La Ribera that tell us about these riberers, some show the great hardships that had to happen during the long weeks of work:

Riberers de Benissa treballant a la Ribera (anys 50)

Riberers de Benissa trabajando a la Ribera (años 50)

Riberers of Benissa working at the Ribera (50s)

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.