top of page

Mallorquines y Embutidos |Mallorquins and cured meats

Porcs en la porquera | Cerdos en la pocilga | Pigs in the pigsty

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Picadora / Embutidora

Meat mincer / Sausauge-stuffer

| VAL. | 

Ens trobem davant l'actual Museu etnològic, situat en l'antic escorxador públic.

Si existeix una trilogia gastronòmica que representa Xaló és l'embotit, els dolços i el vi.

Si bé és cert  que l'embotit de porc l'introdueixen els cristians a l'època medieval -recordem que els musulmans no podien menjar porc- amb l'expulsió dels últims moriscos el 1609 i la repoblació mallorquina d'aquestes terres, s'acabarà d'introduir a la dieta un embotit tradicional i exportat des de les illes, la sobrassada.

A aquesta se li ha de sumar la gran varietat d'embotit tradicional, botifarres, bufes, llonganisses, garró, etc.

Durant tot l'any les famílies criaven i engreixaven el porc per realitzar la matança al desembre i la conseqüent preparació de la carn en conserva, l'embotit, cuixot o 'frito'.

| CAS. | 

Nos encontramos en el actual Museo Etnológico, situado en el antiguo matadero público.

Si existe una trilogía gastronómica que representa Xaló es, el  embutido, los dulces y el vino.

Si bien es cierto que el embutido de cerdo lo introdujeron los cristianos en época medieval - recordemos que los musulmanes no podían comer cerdo- con la expulsión de los últimos moriscos el 1609 y la repoblación mallorquina de estas tierras, se acabará de introducir en la dieta un embutido exportado de las islas, la sobrasada.

A esta le tenemos que sumar la gran variedad de embutido tradicional: Butifarras, longanizas, bufa, garrón, etc.

Durante todo el año las familias criaban i engordaban a los cerdos para realizar la matanza en diciembre y la posterior preparación de la carne en conserva con los embutidos, jamones o el 'frito'.

| ENG. | 

We are located in the current Ethnological Museum, located in the former public abattoir.

If there is a gastronomic trilogy that represents Xaló it is, the sausages, the sweets and the wine.

Although it is true that the pork sausage was introduced by Christians in medieval times - (remember that Muslims could not eat pork) - with the expulsion of the last Moors in 1609 and the Mallorcan repopulation of these lands, a sausage was exported from the islands and introduced into the diet, 'la sobrasada'.

To this we must add the wide variety of traditional sausges such as: Butifarras, longanizas, bufa, garrón, etc.

Throughout the year the families raised and fattened the pigs to carry out the slaughter in December and the subsequent preparation of the preserved meat with the sausages, cured hams or the 'frito'.

L'alimentació delatora:

Durant tot el segle XVI i XVII l'alimentació i la ingesta de receptes preparades a base de porc fou utilitzat com un element delator dels falsos moriscos, aquells qui oficialment s'havien convertit al cristianisme però continuaven practicant el ritu musulmà d'amagat.

Tant és així, que García Marsilla explica en la seua tesi que els cristians untaven amb greix de porc les fonts perquè els moriscos no pogueren accedir a l'aigua.

La alimentación delatora:

Durante todo el siglo XVI y XVII la alimentación y la ingesta de recetas preparadas a base de cerdo fue utilizado como un elemento delator de los falsos moriscos, aquellos que oficialmente se habían convertido al cristianismo pero continuaban  practicando el rito musulmán a escondidas.

Tanto es así, que García Marsilla explica en su tesis que los cristianos untaban con grasa de cerdo las fuentes para que los moriscos no pudieran acceder al agua.

The whistleblowing food:

Throughout the 16th and 17th centuries the eating of pork based products was used to distinguish between the fake moors, those that formally had converted to Christianity but continued practicing the Muslim faith secretly.

 

Such extreme measures were used, that García Marsilla explains in his thesis that the Christians poured pork fat into the fountains so that the moors could not access the water.

Embotits casolans Seguí

 

· Fundació: 1822 (Kiko).

· Especialitat: BUFA elaborada amb carn de porc, espècies (sal, pebre roig i clau) i budell natural.

 

· Fundación: 1822 (Kiko).

· Especialidad: BUFA elaborada con carne de cerdo, especias (sal, pimentón y clavos) y tripa natural

· Founded: 1822 (Kiko).

· Speciality: BUFA made from pork, spices (salt, paprika and cloves ) and natural tripe

 

C/ Major, 32, Xaló

telf. 96 648 01 03 / 639 68 25 68

embutidosegui@hotmail.com

Carnisseria Pepita

 

· Fundació: 1876 (Pedro Samper Ferrandis).

· Especialitat: SOBRASSADA ALICANTINA elaborada amb carn magra i cansalada de porc a parts iguals, sal, pebre roig i altres espècies.

BOTIFARRA DE CEBA I ARRÒS elaborada amb carn i cansalada de porc, sang, ceba, arròs, sal, orenga (espècie que distingeix la botifarra de Xaló amb la resta d’altres llocs on s’elabora aquest embotit) i altres espècies.

· Fundación: 1876 (Pedro Samper Ferrandis).

· Especialidad: SOBRASADA ALICANTINA elaborada con carne magra y tocino de cerdo a partes iguales, sal, pimentón y otras especies.

BUTIFARRA DE CEBOLLAS Y ARROZ elaborada con carne y tocino de cerdo, sangre, cebolla, arroz, sal, orégano (especie que distingue la morcilla de Xaló con el resto de otros lugares donde se elabora este embutido) y otras especies.

· Founded: 1876 (Pedro Samper Ferrandis).

· Specialty: Sobrasada Alicantina made with lean meat and bacon in equal parts, salt, paprika and other species.

ONION AND RICE BUTIFARRA made from pork and Bacon, black pudding, onion, rice, salt, oregano (a species that distinguishes the xaló sausage from other places where this sausage is made) and other species.

 

C/ Sant Judes, 24, Xaló

telf. 96 648 06 40

carniceriapepita@live.com

https://www.facebook.com/estela.mestre.5

Companatge

· Fundació: 1964 (Bautista Mestre Vidal i Rosa Font Serer).

· Especialitat: Galan destaca per igual TOTS ELS SEUS PRODUCTES.

Els tradicionals s’elaboren com van aprendre dels seus avantpassats i els productes de nova generació estan fets com els tradicionals però afegint nous sabors utilitzant productes autòctons de la terra (mistela, ametles, panses, mel i herbes de les nostres muntanyes).

· Fundación: 1964 (Bautista Mestre Vidal y Rosa Font Serer).

· Especialidad: Galan destaca por igual TODOS SUS PRODUCTOS.

Los tradicionales se elaboran como aprendieron de sus antepasados y los productos de nueva generación están hechos como los tradicionales pero añadiendo nuevos sabores utilizando productos autóctonos de la tierra  (mistela, almendras, pasas, miel y hierbas de nuestras montañas).

Founded: 1964 (Bautista Mestre Vidal and Rosa Font Serer).

· Speciality: All of Galan's products are of high quality.

The traditional products are made as they learned from their ancestors and the new generation products are made like the traditional ones but by adding new flavours using indigenous products from the land (mistela, almonds, raisins, honey and herbs from our mountains).

 

C/ Placeta, 6,

telf. 96 648 07 44 fax. 96 648 08 98

almuxalo@hotmail.es

www.companatgexalo.com

bottom of page