La emigración | The emigration

| VAL. | 

L'emigració a la comarca de la Marina Alta ha estat molt present al llarg del segle XX, les crisis en la vinya esdevingudes per les plagues que assolaren gran part d'aquests paisatges , unit a un malestar front als poders caciquils feren que molta de la gent de la marina decidira eixir de les seues terres a buscar una vida millor, o simplement marxar per poder estalviar diners i tornar a casa amb unes altres condicions.

Davant aquestes caigudes econòmiques, l'èxode rural es va fer patent. La primera onada migratòria, que provocà l'envelliment de la població sent els joves els que marxen a altres terres per a suplir els períodes de fam, fou a l'Alger. Aquest país rebrà població de la marina fins passada la segona República. Però aquesta emigració era més bé estacional. El gran èxode poblacional de les primeres dècades del segle XX foren cap a els Estats Units d'Amèrica, de fet segons Teresa Morell autora del llibre <<Valencians a Nova York. El cas de la Marina Alta (1912-1920)>> foren al voltant de 10.000 els veïns que abandonaren la comarca i anaren a buscar millor vida. Els documents expliquen que aquella va ser, sobretot, una emigració d'homes. Però també hi ha pobles, com és el cas de Murla, on les dones que se'n van anar es situen entre el 10 i el 20 per cent del total.

Lamentablement per als milers de valencians desplaçats a Amèrica, les crisis econòmiques del 1921 i del 1929 els van deixar massivament sense feina, en molts casos preferiren tornar a casa. Molts d'ells pogueren tornar amb estalvis, amb diners suficients per comprar terra i abandonar la forta dependència que tenien dels cacics.

| CAS.|

Ermita La emigración a la comarca de la Marina Alta ha estado muy presente a lo largo del siglo XX, las crisis en la viña acaecidas por las plagas que asolaron gran parte de estos paisajes, unido a un malestar frente a los poderes caciquiles hicieron que mucha de la gente de la marina decidiera salir de sus tierras a buscar una vida mejor, o simplemente marchar para poder ahorrar dinero y volver a casa con otras condiciones.

 

Ante estas caídas económicas, el éxodo rural se hizo patente. La primera oleada migratoria, que provocó el envejecimiento de la población siendo los jóvenes los que se van a otras tierras para suplir los periodos de hambre, fue en Argel. Este país recibirá población de la marina hasta pasada la segunda República. Pero esta emigración era más bien estacional. El gran éxodo poblacional de las primeras décadas del siglo XX fueron hacia los Estados Unidos de América, de hecho según Teresa Morell autora del libro << Valencianos en Nueva York. El caso de la Marina Alta (1912-1920) >> fueron alrededor de 10.000 los vecinos que abandonaron la comarca y fueron a buscar mejor vida. Los documentos explican que aquella fue, sobre todo, una emigración de hombres. Pero también hay pueblos, como es el caso de Murla, donde las mujeres que se fueron se sitúan entre el 10 y el 20 por ciento del total.

 

Lamentablemente para los miles de valencianos desplazados en América, las crisis económicas de 1921 y de 1929 los dejaron masivamente sin trabajo, en muchos casos prefirieron volver a casa. Muchos de ellos pudieron volver con ahorros, con dinero suficiente para comprar tierra y abandonar la fuerte dependencia que tenían los caciques.

| ENG.|

The emigration to the region of the Marina Alta has been very present throughout the twentieth century, the crises in the vineyard caused by the plagues that ravaged much of these landscapes, together with an unease in the face of the caciquile powers made many of the navy people decided to leave their lands to look for a better life, or simply leave to save money and return home with other conditions.

 

Before these economic falls, the rural exodus became clear. The first wave of migration, which caused the aging of the population, with the young people going to other lands to replace the periods of hunger, was in Algiers. This country will receive population from the navy until after the second Republic. But this emigration was rather seasonal. The great population exodus of the first decades of the 20th century went to the United States of America, in fact, according to Teresa Morell, author of the book << Valencianos en Nueva York. The case of the Marina Alta (1912-1920) >> were around 10,000 residents who left the region and went to find a better life. The documents explain that this was, above all, an emigration of men. But there are also villages, such as Murla, where the women who left are between 10 and 20 percent of the total.

 

Unfortunately for the thousands of displaced Valencians in America, the economic crises of 1921 and 1929 left them massively without work, in many cases they preferred to return home. Many of them were able to return with savings, with enough money to buy land and abandon the strong dependence that the chiefs had.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.