top of page

El viejo lavadero | The old washing place

DSC04968.JPG

| VAL. | 

El llavador és sempre un lloc emblemàtic als pobles de la Marina Alta, en ells queda guardada part de la història de les dones. I és que eren precisament aquestes les que passaven hores llavant llençols, mantes, tovalloles i roba. Ací baixaven, es reunien, conversaven, xafardejaven del dia a dia, de tot allò que ocorria al seu poble i als municipis veïns. En aquells temps era una feina molt dura, no es tractava tan sols de llavar la roba de fills i marits quan tornaven de llargues jornades treballant el camp, sinó que prèviament s'havia de preparar el sabó, una recepta tradicional de sabó de pedra fet a base d'oli.

A pesar que avui en dia han quedat en desús, davant les comoditats de les noves tecnologies, la majoria d'ells continuen en peu i segueix corrent l'aigua. Formats per una bassa de forma rectangular i amb lloses inclinades als dos costats més llargs, s'havia de construir al costat d'una font d'aigua i en la majoria dels casos es cobria amb un porxo per tal de tindre ombra a l'estiu.

El llavador vell de Murla està ubicat just al costat del mur sud del castell del Pop. La font que el nodreix (La Font del Poble) està més separada que de costum, a uns 100 m, pel que per tal que l'aigua arribés s'hagueren de canalitzar les aigües de la font per baix les cases. Avui en dia encara preval aquesta canalització. Així, si parem atenció i seguim el soroll de l'aigua podrem descobrir preciosos racons entre les cases.

Però aquest llavador no sempre ha estat utilitzat per llavar la roba de casa, de fet quan construïren el "llavador nou" just al costat de la Font del Poble, el vell llavador passà a reservar-se per a la neteja d'utensilis de treball com sacs o estores i així no s'embrutava l'aigua de llavar la roba.

DSC04979.JPG
logos i dibuixos.png

Aigua corrent|

Agua corriendo | Running water

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00

Canalització per baix les cases 

Canalización por debajo de las casas 

Sewerage undern eath the house.

| CAS.|

El lavadero es siempre un lugar emblemático en los pueblos de la Marina Alta, en ellos queda guardada parte de la historia de las mujeres. Y es que eran precisamente ellas las que pasaban horas lavando sabanas, mantas, toallas y ropa. Aquí bajaban, se reunían, conversaban del día a día, de todo aquello que pasaba en su pueblo y en los municipios vecinos. En aquellos tiempos era un trabajo muy duro, no solo habían de lavar la ropa de los hijos y maridos cuando volvían de las largas jornadas en el campo, sino que previamente había que preparar el jabón, una receta tradicional de jabón de piedra hecho a base de aceite.

A pesar que hoy en día han quedado en desuso, frente a las comodidades de las nuevas tecnologías, la mayoría de ellos continúan en pie y sigue corriendo agua. Están formados por una balsa rectangular con losas inclinadas a los dos lados más largos, se construía al lado de una fuente y en la mayoría de los casos se cubrían con un porche para resguardarse del sol en verano.

El lavadero vell de Murla está ubicado justo al lado del muro sur del Castell del Pop. La fuente que le da agua (La Font del Poble) esta más separada que de costumbre, a unos 100 m, por lo que para que el agua llegara se tuvieron que canalizar las aguas por debajo de las casas. Hoy en día aún prevalece esta canalización. Así, si paramos atención y seguimos el sonido del agua podremos descubrir preciosos rincones entre las casas.

Pero este lavadero no siempre ha estado utilizado para lavar la ropa de casa, de hecho cuando construyeron el "lavadero nuevo" justo al lado de la Font del Poble, el viejo lavadero se reservó para la limpieza de utensilios de trabajo, como sacos o estores y así no se ensuciaba el agua para lavar la ropa de casa.

| ENG.|

The washing place is always an emblematic place in the villages of Marina Alta, they kept part of the women's history. And its because these spent hours washing sheets, blankets, towels and clothes. Here they came down, gathered, talked, gossiped about the day a day from all that was happening in their villages and neighboring municipalities. In those days it was a very hard job, it was not just washing their children and husbands clothes after their long days working on the field, previously they had to prepare the soap, a traditional stone soap recipe made oil-based.

Although nowadays they are not being used anymore, due to the comfort of the new technologies, the vast majority are still standing and the water is still running. Formed by a rectangular raft, and inclined slabs on both longer sides, it had to be build next to a water spring and mostly it was covered with a porch in order to have shade during the summer.

The old washing place of Murla is located just next to the southern wall of the Castell del Pop. The source that feeds it (La Font del Poble), is more separated than usual, about a hundred metres, so in order to bring the water, it was channeled under the houses. Today this channel still prevails. So, if we pay attention and follow the sound of the water, we can discover beautiful spots between the houses.

But this washing place has not always been used to wash household clothes, in fact, when the "new washing place" was buil, just next to La Font del Poble, the old one started being used just for cleaning work utensils like sacks or mats, so the water for cleaning clothes was not getting dirty.

Si hi ha alguna olor lligada a aquestes construccions és la del sabó de pedra fet a base d'oli i considerat com un dels millors contra el greix. Vols fabricar la teua pròpia aroma de

llavador? 

Com fer sabó de pedra

ACÍ

logos i dibuixos.png

Si hay algún olor ligado a estas construcciones es la del jabón tradicional. hecho a base de aceite y considerado como uno de los mejores contra la grasa. Quieres fabricar tu propio aroma de lavadero?

Cómo hacer jabón artesanal

AQUÍ

If  there is any smell attached to this building, that is the stone soap recipe made oil-based, known as one of the bests against the fat.  Do you want to make your own washing place scent?

How to make stone soap.

HERE

bottom of page