top of page

Molino harinero| Flour Mill

Soroll  de Moles | Sonido de muelas | Millstone sound

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

| VAL. | El molí del Giner és un dels quatre molins fariners que hi havia repartits arreu del riu al seu pas pel terme de Xaló per aprofitar la força motriu de l'aigua com energia per a moldre gra. Els molins hidràulics d'aquesta zona són els coneguts com molins de Cacau. Aquest element és una xicoteta cava subterrània que guardava el rodet, l'element que feia moure tot el mecanisme.

Aquest molí ja es coneix per la documentació a finals del segle XIV - principis segle XV i va anar adaptant-se als temps i evolucionant fins que cap als anys 70 parà de funcionar. L'edifici, en fase de projecte esdevindrà una vegada restaurat en Casa de Cultura Municipal.

| CAS. | El molino de Giner es uno de los cuatro molinos harineros que había repartidos por el río a su paso por Xaló para aprovechar la fuerza motriz del agua como energía para moler grano. Los molinos hidráulicos de esta zona son los conocidos como molinos de Cárcavo. Este elemento es una pequeña cava subterránea que albergaba el rodezno, el elemento que hacía rodar todo el mecanismo.

Este molino ya se conocía por la documentación en el siglo XV y fue adaptándose y evolucionando hasta los años 70, cuando paró de funcionar. El edifico, en fase de proyecto, albergará una vez rehabilitado la Casa de Cultura.

| ENG. |

The Giner Mill is one of the four flour mills that had been distributed along the river as it passed through Xaló.  They took advantage of the driving force of the water to grind the grain. The hydraulic mills in this area are known as Ditch (Cárcavo) Mills. This ditch is a small underground cave that housed the wheel, the element that moved the entire mechanism.

This mill was already known about from documentation in the 15th century and was adapted and evolved until the 1970s, when it stopped working. The building, which is in the project phase, will house the village culture centre once it is refurbished

Recreació d'un molí hidràulic en 3D

Recreación de un molino hidráulico en 3D

3D Recreation of a water mill

Esquema molí. Imatges commons Licence.

         VAL.    |​     CAS.     |       ENG. 

 1. La cabra | cabria | hoist

 2. La gronsa | tolva | hopper

 3. La mola volandera | volandera | mill stone

 4. La naïlla | lavija 

 5. La mola sotana |solera | beam

 6. El coll Ferro | palohierro | iron rod

 7. El farinal | harinal | lour outlet

 8. La Farnera | harnero | sieve 

 9. L'arbre | árbol | tree 

 10. El rodet | rodezno | water wheel

 11. La canal | saetillo | water channel 

 12. La paleta  | compuerta de saetillo | water channel door

 13. L'agulla | gorrón | pivot 

 14. El dau | rangua | pivot base 

 15. El banc | puente | bridge 

 16. El templador | alivio | release 

 17. La cacau | cárcavo | water ditch 

| VAL. | El blat i altres cereals han sigut durant segles la base de la piràmide de l'alimentació però no sols transformat en farina sinó també com a plat calent de cullera. Si voleu descobrir una de les receptes més medievals que s'han conservat als pobles d'interior de la comarca de la Marina Alta, així com a la Safor, i la Marina Baixa, cliqueu sobre la imatge per a descobrir-la.

| CAS. | El trigo y otros cereales han sido durante siglos en la base de la pirámide de la alimentación, pero no solo transformados en harina sino también coma plato de cuchara. Si queréis descubrir una de las recetas más medievales que se han conservado en los pueblos del interior de la Marina Alta, así como La Safor y Marina Baja, haz clic sobre la imagen y descúbrelo.

| ENG. | Wheat and other cereals have been at the base of the food pyramid for centuries, not only transformed into flour, but also eaten as a broth. If you want to discover one of the most medieval recipes that has been preserved in the towns of the interior of the Marina Alta, as well as El Safor and Marina Baja, click on the image and discover it.

bottom of page