top of page

 The Pla of Llíber

llíber.jpg

| VAL. | Situat entre els Plans de Xaló, la muntanya del Collado, la muntanyeta de Llíber i el barranc de la Cuta és un dels pocs paratges de la Marina Alta que s'han perpetuat al llarg del temps en el cultiu de ceps, la gran majoria foren devastats a l'arribada de la fil·loxera. Però a Llíber, a pesar que molts ceps varen caure baix el contagi del paràsit, la necessitat i voluntat d'adaptar-se i sobreviure en una terra de conreu de secà feren que els lliberans i lliberanes lluitaren per a sobrepassar l'atac de la fil·loxera i aconseguir que perduraren diferents espècies de ceps tradicionals. I actualment, a través de la pansa continua sent un dels motors econòmics i element central de moltes de les festes de la població.

Però no sempre ha sigut així, el Pla de Llíber al segle XVII presentava una visió diferent de l'actual, no eren les fulles verdes i morades de la vinya les que donaven color al paisatge, sinó el marró daurat dels cereals.  Sent el blat el que cobrava major protagonisme i convertint-se Llíber amb el graner de la Baronia de Xaló. Serà ja a inicis del segle XIX, amb la pujada del preu de la pansa, quan començarà la transformació del Pla fins als nostres dies.

camps de blat.jpg

| CAS. | Situado entre las planas de Xaló, la montaña del Collado, la muntanyeta de Llíber y el barranco de la Cuta es uno de los pocos parajes de la Marina Alta que han perdurado a lo largo del tiempo con el cultivo de viñas, la gran mayoría fueron devastados con la llegada de la fil·loxera. Pero en Llíber, a pesar de que muchas cepas cayeron bajo el contagio del parásito, la necesidad y voluntad de adaptarse y sobrevivir en una tierra de cultivo de secano hicieron que los lliberanos y lliberanes lucharan para sobrepasar el ataque de la fil·loxera y conseguir que perduraron diferentes especies de viñas tradicionales. Y actualmente, a través de la pasa continúa siendo uno de los motores económicos y elemento central de muchas de las fiestas de la población.

Pero no siempre ha sido así, el Pla de Llíber en el siglo XVII presentaba una visión diferente del actual, no eran las hojas verdes y moradas de la viña las que daban color al paisaje, sino el marrón dorado de los cereales.  Siendo el trigo el que cobraba mayor protagonismo, convirtiéndo a Llíber en el granero de la Baronía de Xaló. Será ya a inicios del siglo XIX, con la subida del precio de la pasa, cuando empezó la transformación del Pla hasta nuestros días.

camps de blat 2.jpg

| ENG. | Situated between the plains of Xaló, the Collado mountain, the Llíber mountain range and the Cuta ravine, it is one of the few places in the Marina Alta that has survived over time with vineyards, the vast majority of which were devastated with the arrival of the fil-loxera. But in Llíber, despite the fact that many vines were infected by the parasite, the need and will to adapt and survive in a land of dry farming meant that the people of Llíber fought to overcome the attack of the fil-loxera and managed to ensure that different species of traditional vines survived. And today, through the sultana, it continues to be one of the economic engines and a central element in many of the town's festivals.

But it has not always been like this, the Pla de Llíber in the 17th century presented a different vision from today, it was not the green and purple leaves of the vines that gave colour to the landscape, but the golden brown of the cereals.  Wheat was the most important crop, making Llíber the granary of the Barony of Xaló. It was not until the beginning of the 19th century, with the rise in the price of sultanas, that the transformation of the Pla began until the present day.

Plagas_de_que_pronto,_á_España_-_quiere_
Llíber.png
Detalle._Plagas_de_que_pronto,_á_España_

Detall de la Fil·loxera

Detalle de la Filoxera

Detail of Phylloxera

foto miradors i cims PÀG. 23.png
bottom of page