Ermita de la Sangre | Hermitage of the Blood

Toc a missa | Toque a misa

| VAL. | 

Ermita Situada al cantó entre el carrer La Sang i el carrer Pare Reig, aquesta ermita va ser 'l'antic hospital de la villa', convertit, com va ocórrer amb aquests espais durant la Edat Mitjana, en ermita, baix l'advocació de la Sang de Cristo.


Cal destacar que dit hospital estava destinat només a les dones, i que antigament també havia sigut una presó. No es coneix exactament la data de la seua creació, encara que apareix datada per primera vegada en uns documents de 1591. A l'any 1600 la presó estava situada dins de l'hospital, però la diòcesis del moment va decidir separar-les i col·locar als seus indrets una habitació de dones. Els documents fan pensar que aquesta presó va estar situada on actualment veiem la imatge de la Divina Aurora, patrona de Murla.

Restaurat a 1979 es tracta d'un edifici adossat cobert amb una bovada i dos arcs fajons, presidint des de l'altar la imatge de l'Ecce Homo. A un dels laterals podem trobar l'antiga capella de Sant Francesc de Borja, on trobem des de 1856 la imatge de la patrona del poble, la Divina Aurora.

| CAS.|

Ermita Situada en la esquina entre la calle La Sangre y la calle Padre Reig, esta ermita fue 'el antiguo hospital de la villa', convertido, como ocurrió con estos espacios durante la Edad Media, en ermita, bajo la advocación de la Sangre de Cristo.

 

Cabe destacar que dicho hospital estaba destinado sólo a las mujeres, y que antiguamente también había sido una prisión. No se conoce exactamente la fecha de su creación, aunque aparece fechada por primera vez en unos documentos de 1591. En el año 1600 la prisión estaba situada dentro del hospital, pero la diócesis del momento decidió separarlas y colocar a sus lugares una habitación de mujeres. Los documentos hacen pensar que esta prisión estuvo ubicada donde actualmente vemos la imagen de la Divina Aurora, patrona de Murla.

 

Restaurado 1979 se trata de un edificio adosado cubierto con una bovada y dos arcos fajones, presidiendo desde el altar la imagen del Ecce Homo. A uno de los laterales podemos encontrar la antigua capilla de San Francisco de Borja, donde encontramos desde 1856 la imagen de la patrona del pueblo, la Divina Aurora.

| ENG.|

Hermitage Located in the corner between La Sangre street and Padre Reig street, this hermitage was 'the old hospital of the town', converted, as it happened with these spaces during the Middle Ages, into a hermitage, under the invocation of the Blood of Christ.

It should be noted that this hospital was only for women, and that it had also been a prison in the past. It is not known exactly the date of its creation, although it appears dated for the first time in 1591 documents. In 1600 the prison was located inside the hospital, but the diocese of the moment decided to separate them and place a women's room in their places . The documents suggest that this prison was located where we currently see the image of the Divine Aurora, patron of Murla.

Restored 1979 it is a terraced building covered with a bovine and two arch arches, presiding from the altar the image of the Ecce Homo. On one side we can find the old chapel of San Francisco de Borja, where we find since 1856 the image of the patron saint of the town, the Divine Aurora.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.