Caminos de piedra y agua| Ways of stone and water

| VAL. | 

Aquest itinerari, agradable i senzill, de baixa dificultat i amb poc desnivell, passa per tots els pobles de la Vall del Pop i altres de propers (com Benissa, Senija, Parcent, Murla, Castell de Castells) sempre caminant per la ribera del riu Gorgos. La ruta es pot fer per etapes, o simplement fer algun tram, en el cas que ens pertoca es pot anar des de Benissa a Senija o també des de Senija a Llíber.

​El recorregut ens parla de les herències agrícoles i ramaderes fortament establertes en aquesta vall en èpoques anteriors, activitats que es pogueren desenvolupar gràcies a les aigües del riu Gorgos, aigües que brindaven recursos hídrics i que varen permetre l’aparició d’assentaments des d’època prehistòrica fins l’actualitat a la ribera del seu cabdal.

De Benissa a Senija, que és el primer tram de l'itinerari, podrem passejar per els camins que travessen la Vall entre cultius i vegetació autòctona sempre al ritme i el so dels ocells que plenen aquests paratges. En aquest tram les oliveres seran les protagonistes quedant com a vestigi d'una arrelada tradició del cultiu de les olives per a la producció d'oli, generalment d'autoconsum.

El següent tram d'aquesta ruta ens portarà fins al "Pla de Llíber" una vall on encara hui en dia el cultiu de les vinyes és un dels majors motors econòmics, destinades principalment a la producció de passes. En aquest tram la "pedra en sec" serà la protagonista reblint el paisatge de bancals, ara envoltats d'espesos matolls de llentiscles i coscolls.

| CAS.|

Este itinerario, agradable y sencillo, de baja dificultad y con poco desnivel, pasa por todos los pueblos del Valle del Pop y otros cercanos (como Benissa, Senija, Parcent, Murla, Castell de Castells) siempre caminando por la ribera del río Gorgos. La ruta se puede hacer por etapas, o simplemente hacer algún tramo, en el caso que nos atañe se puede ir desde Benissa en Senija o también desde Senija en Llíber.

 

El recorrido nos habla de las herencias agrícolas y ganaderas fuertemente establecidas en este valle en épocas anteriores, actividades que se pudieran desarrollar gracias a las aguas del río Gorgos, aguas que brindaban recursos hídricos y que permitieron la aparición de asentamientos desde época prehistórica hasta la actualidad en la ribera de su cauce.

 

De Benissa en Senija, que es el primer tramo del itinerario, podremos pasear por los caminos que atraviesan el Valle entre cultivos y vegetación autóctona siempre al ritmo y el sonido de los pájaros que llenan estos parajes. En este tramo los olivos serán las protagonistas quedando como vestigio de una arraigada tradición del cultivo de las aceitunas para la producción de aceite, generalmente de autoconsumo.

El siguiente tramo de esta ruta nos llevará hasta el "Plan de Llíber" un valle donde aún hoy en día el cultivo de las viñas es uno de los mayores motores económicos, destinadas principalmente a la producción de pasas. En este tramo la "piedra en seco" será la protagonista rellenando el paisaje de bancales, ahora rodeados de espesos matorrales de lentiscos y coscojas.

| ENG.|

This itinerary, pleasant and simple, of low difficulty and with little slope, passes through all the villages of the Valley of Pop and other nearby (such as Benissa, Senija, Parcent, Murla, Castell de Castells) always walking along the banks of the Gorgos river. The route can be done in stages, or simply do some stretch, in the case that concerns us you can go from Benissa in Senija or also from Senija in Llíber.

 

The tour tells us about the agricultural and livestock inheritances strongly established in this valley in earlier times, activities that could be developed thanks to the waters of the Gorgos River, waters that provided water resources and that allowed the appearance of settlements from prehistoric times to the present on the banks of its channel.

 

From Benissa in Senija, which is the first section of the itinerary, we can walk along the paths that cross the Valley between crops and native vegetation always at the rhythm and sound of the birds that fill these places. In this section the olive trees will be the protagonists remaining as a vestige of a deep-rooted tradition of growing olives for the production of oil, usually of self-consumption.

 

The next section of this route will take us to the "Plan de Llíber" a valley where even today the cultivation of the vines is one of the biggest economic engines, mainly destined to the production of raisins. In this section the "dry stone" will be the protagonist filling the landscape of terraces, now surrounded by thick bushes of lentisks and "coscoll" (Quercus coccifera ).

Per a saber més sobre la ruta 'Camins de pedra i aigua'...

Para saber más sobre la ruta de 'Caminos de piedra y agua' ... 

To know more about 'Ways of stone and water'... 

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.