top of page

Pozo |Water Well

Séquia

Sénia / Nòria

Assut

| VAL. | 

Es tracta d’un pou que funciona, junt a altres 3 (el de les figueretes,  el de l'assegador i el de les Forques), conformant la xarxa de pous comunals de Xaló. La relació del poble amb el riu i amb els sistemes hidràulics queda ben patent en totes les restes com assuts, basses, pous i séquies. 

El sistema de regadiu i l'aprofitament de l'aigua, és una herència de la cultura musulmana. Introduïren grans novetats com la nòria, cigonyals … que permeteren generalitzar l'ús de l’aigua en l’agricultura. És a dir, així com els romans aconseguiren apropar l’aigua a les grans ciutats, els musulmans aconseguiren per exemple assegurar cinturons d’horta al voltant de les poblacions, el que facilitava l’abastiment de les poblacions de productes frescos en el seu dia a dia.

I no sols aconseguiren generalitzar l’ús de l’aigua en l’agricultura al llarg de l’edat mitjana, sinó que a més, gràcies a aquest ús, els permetré introduir i aclimatar nous productes tropicals o subtropicals, que hui en dia formen part de la dieta pròpia d’aquestes terres valencianes, com per exemple els cítrics, l’arròs, l’albergínia, la carxofa, el meló… I per comprovar-ho sols cal donar una ullada al paisatge que envolta les poblacions, o a alguns de receptaris propis de la zona.

Hui en dia, ja no es fan servir amb la mateixa freqüència que tan sols fa uns pocs anys, per la introducció del reg a goteig, entre altres motius. Però de ben segur que encara hi queda gent que recorda la presència de l’aigua en el seu dia a dia, ja que el córrer de l’aigua en l’assut, per les séquies... Suposava un soroll continu i molt representatiu, una sensació de frescor al passar a prop.

Sèquia regant a manta| Acequia regando a manta

| CAS. | 

Se trata de un pozo que funciona junto a otros 3 (el de las figueres,  el del assegador, y el de las forques), conformando la red de pozos comunales de Xaló. La relación del pueblo con el río y con los sistemas hidráulicos queda bien patente en todos los restos como azudes, balsas, pozos y acequias.

El sistema de regadío y el aprovechamiento del agua, es una herencia de la cultura musulmana. Introdujeron grandes novedades como la noria, cigüeñales ... que permitieron generalizar el uso del agua en la agricultura. Es decir, así como los romanos consiguieron acercar el agua a las grandes ciudades, los musulmanes consiguieron por ejemplo asegurar cinturones de huerta alrededor de las poblaciones, lo que facilitaba el abastecimiento de las poblaciones de productos frescos en su día a día.

Y no sólo lograron generalizar el uso del agua en la agricultura a lo largo de la Edad Media, sino que además, gracias a este uso, los permitió introducir y aclimatar nuevos productos tropicales o subtropicales, que hoy en día forman parte de la dieta propia de estas tierras valencianas, como por ejemplo los cítricos, el arroz, la berenjena, la alcachofa, el melón ... Y para comprobarlo sólo hay que dar un vistazo al paisaje que rodea las poblaciones, o en algunos de los recetarios propios de la zona.

Hoy en día, ya no se usan con la misma frecuencia que hace unos años por la introducción del riego a goteo, entre otros motivos. Pero seguro que aún queda gente que recuerda la presencia del agua en su día a día, ya que el correr del agua en el azud, por las acequias ... Suponía un ruido continuo y muy representativo , una sensación de frescura al pasar cerca.

| ENG. | 

This well was built together with 3 others (the 'figueres' well, the 'assegador' well and the 'forques' well) to form the network of the communal wells of Xaló. The relationship of the local population with the river and with hydraulic systems is well evident in all the remains such as waterwheels, reservoirs, wells and irrigational channels.

The irrigation system and use of water is an inheritance from Muslim culture. They introduced great advances like the water wheel and crankshafts etc... that allowed them to control the use of water in agriculture. In other words, just as the Romans managed to bring water closer to the big cities, the Muslims managed, for example, to secure garden belts around the towns, which facilitated the supply of fresh produce to the local populations in their day-to-day lives.

And not only did they manage to control the use of water in agriculture throughout the Middle Ages, but also, thanks to this use, they allowed them to introduce and acclimatize new tropical or subtropical products, which today are part of the diet native to these Valencian lands, such as citrus fruits, rice, aubergines, artichokes and melons etc ... To see this for yourself, just take a look at the surrounding landscape, or at some of the local recipes.

Today, these systems are no longer used as often as they were a few years ago because of the introduction of drip irrigation, among other reasons. But surely there are still people who remember the presence of the irrigation systems in their day-to-day lives, such as the running of water on the waterwheel and through the irrigational channels etc ... It was a continuous and very distinctive noise, a sense of freshness when passing by.

bottom of page