top of page

   Iglesia y Castillo de Pop Church and Pop Castle

murla .jpg
logos i dibuixos.png
murla-iglesia.jpg

L'eglésia a finals del s.XIX abans de la solsida del campanar el 1990 i aspecte actual de l'església amb la recontrucció de la torre defensiva original.

La iglesia a finales del s.XIX antes del derrumbre del campanario en 1990 y aspecto actual de la iglesia con la recontrucción de la torre defensiva original.

The church in the late 19th century before the bell tower downfall the 1990, and  and now with the reconstruction of the original defensive tower.

| VAL. | 

Església fortalesa dedicada a Sant Miquel Arcàngel, un dels sants guerrers de la iconografia cristiana. Curiosmanet dels tres sants guerrers que més devoció valenciana tenim -Sant Jordi, Sant Miquel i Sant Sebastià- 2 els trobem representats a Murla. 

I és que Murla ha sigut des dels inicis de la cinquetsa criustiana de Jaume I amb les revoltes d'Al-Azdraq  fins la revolta i expulsió dels moriscos el 1609, plaça cobdiciada per tots els bàndols. 

Les esglésies fortalesa apareixen al llarg del territori com un complement de defensa i vigilància en llocs que necessiten una major resistència.

A aquesta situació estratègica, militar i política de Murla cal sumar-li una altra qüestió. El misteriós castell de Pop, sense restes conegudes, que segons molts documents del segle XVII estava situat al Penyó del Cavall Verd però que d'altres autors com S. Giner situarien hipotèticament en aquesta església. Les campanes de la qual tocaren 'a rebato' (toc d'emergència) en diverses ocasions per tal d'avisar del perill inminent i que la població es poguera posar a cobert.

Toc a 'rebato'| Toque a rebato| Warning bell ringing

Toc de campanes d'alerta -
00:0000:00
logos i dibuixos.png

| CAS.|

Iglesia fortaleza dedicada a San Miquel Arcàngel, uno de los santos guerreros de la iconografía cristiana. Curiosamente de los tres santos guerreros que más devoción valenciana tenemos - San Jorge, San Miquel y San Sebastián - 2 los encontramos representados en Murla.

Y esque Murla ha sido desde los inicios de la conquesta cristiana de Jaime I con las revueltas de Al-Azdraq hasta la revuelta y expulsión de los moriscos el 1609, plaza cobdicada por todos los bandos.

Las iglesias fortaleza aparecen a lo largo del territorio como un complemeto de defensa y vigilancia en lugares que necesitan una mayor resistencia.

A esta situación estretégica, militar y política de Murla hay que sumarle otra cuestión. El misterioso castillo de Pop, sin restos conocidos, que según muchos documentos del siglo XVII estaba situado al Penyó del Caballo Verd pero que otros autores como S. Giner situarían hipotéticamente en esta iglesia. Las campanas de la cual tocaron " a rebato"  (toque de emergencia) en varias ocasiones para avisar del peligro inminente y que la población se pudiera poner a cubierto.

| ENG.|

Fortress church dedicated to Saint Michael the Archangel, one of the holy warriors of Christian iconography. Curiously, of the three warrior saints worshipped in Valencia - Saint George, Saint Michael and Saint Sebastian- two are depicted here in Murla.

And it is because Murla is a town that has been sought on all sides, from the beginnings of the Christian conquest of King James I and the Al- Azraq revolts up until the revolt and expulsion of the Moors in 1609.

Fortress churches appear throughout the region as a contribution to defence and surveillance in places that require greater protection.

In addition to this strategic, military and political position of Murla, there is another issue. The mysterious Pop Castle, with no known remains, which according to many 17 th century-documents was located on the Penyó del Caballo Verde, but which other authors such as S. Giner would hypothetically place in this church. The bells were rung "a rebato" (emergency call) on several occasions to warn of the imminent danger and so that the town would take cover.

Els pirates del temut Barbaroja encapçalats pel seu lloctinent 'Cachidiablo' atacaren i saquejaren Murla i Parcent a octubre de 1529.

Los piratas del temido Barbaroja, dirigidos por su lugarteniente 'Cachidiablo' atacaron y saquearon Murla y Parcent en octubre de 1529.

The pirates of the dreaded Barbaroja, led by his lieutenant 'Cachidiablo', attacked and looted Murla and Parcent in October 1529.

barbaroja wikimedia commons.jpg
bottom of page