top of page

Riurau

Cançons d'estisorar raïm | Canciones de recortar uva | Songs for cutting the grapes

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

| VAL. | El riurau és una arquitectura molt emblemàtica d’aquestes comarques i única al món. Es tracta d’un edifici amb una naia o porxe obert amb arcs rebaixats que s’utilitzaven per a assecar la pansa. Cal també destacar que l’orientació correcta del riurau és cap al Sud, encara que alguns s’orienten cap a l’Est, però mai cap al nord o cap a l'oest. Per què? Perquè la funció principal del riurau és servir de lloc per assecar la pansa i la millor orientació i que més hores de llum dóna és cap al sud (entre l’est i l’oest, li pega el sol tot el dia). L’origen d’aquestes arquitectures la trobem al segle XIX, moment daurat de la pansa. On era considerada un luxe del paladar, en aquella època podríem comparar-les als bombons.

En un primer moment la pansa s'assecava a l’aire sobre canyissos, sense més, és el que s’anomena pansa vera però a poc a poc van anar millorant la producció i la tècnica, van anar “industrialitzant” la producció i s’adonaren que si escaldaven la pansa, la pell es badava i això afavoria que l’assecament fora molt més ràpid, ajudant a millorar el fruit final, ja que es quedava més tendra. A més a més, al calder amb aigua bullint li afegien lleixiu o sosa càustica i li afegien una planta de la muntanya que li donava un color daurat preciós, ho feien amb la jolivarda, també anomenada matapuces o botja melosa.

Ruta dels Riuraus- Xaló

| CAS. | 

El riurau es una arquitectura muy emblemática de estas comarcas y única en el mundo. Se trata de un edificio con una naya o porche abierto con arcos rebajados que se utilizaban para secar la pasa. Hay que destacar que la orientación correcta del riurau es hacia el Sur, aunque algunos se orientan hacia el Este, pero nunca hacia el norte o hacia el oeste. ¿Por qué? Para que la función principal del riurau es servir de lugar para secar la pasa y la mejor orientación, ya que da más horas de luz (entre el este y el oeste, le da el sol todo el día). El origen de estas arquitecturas la encontramos en el siglo XIX, momento dorado de la pasa. Donde era considerada un lujo del paladar, en aquella época podríamos compararlas con los bombones.

En un primer momento la pasa se secaba al aire sobre cañizos, sin más, es lo que se llama pasa vera pero poco a poco fueron mejorando la producción y la técnica, fueron "industrializando" la producción y se dieron cuenta que si escaldaban la pasa, la piel se abría y esto favorecía que el secado fuera mucho más rápido, ayudando a mejorar el fruto final, ya que se quedaba más tierna. Además, en el caldero con agua hirviendo le añadían lejía o sosa cáustica y una planta de la montaña que le daba un color dorado precioso, lo hacían con la jolivarda, también llamada matapuces o botja melosa.

| ENG. | 

The 'riurau' is a very emblematic type of architecture from this region and unique in the world. It is a building with an open 'naya' or porch with lowered arches that were used to dry the raisins. It should be noted that the correct orientation of the 'riurau' is towards the South, although some are oriented towards the East, but never towards the North or West. Why? Because the main function of the riurau is to act as a place to dry raisins and this is the best orientation, as it gives more hours of light (between East and West, gives the sun all day). This style of unique architecture is from the 19th century which was considered the golden age of the raisin industry. They were considered a luxury of the palate, at that time we could compare it with chocolate.

Firstly, the grape was dried in the air on canes, without anything else, it is what is called 'pasa vera' but gradually they improved the production and the technique. Later, they "industrialized" the production and they realized that if they scalded the grape, the skin opened and this favoured the drying process, helping to improve the final product, as it remained more tender. In addition, in the cauldron with boiling water they added bleach or caustic soda and a mountain plant that gave it a beautiful golden colour, they did it with the plant called ‘jolivarda’ (also called matapuces or botja melosa).

Eines del riurau. Aguedatics.blogspot.com

bottom of page