top of page

Las minas de yeso | The Gypsum mines 

Cantera_de_yeso.jpg
So de cantera - Sonido de cantera
00:0000:00
logos i dibuixos.png

So de cantera |

Sonido de cantera | 

The sound of the quarry.

| VAL. | 

L'explotació d'algeps és ben coneguda a la comarca de la Marina Alta, les restes d'aquestes mines les podem trobar en diversos municipis. En el cas de Murla, encara són visibles les marques d'aquestes feines, no debades, donat que Murla va ser un dels grans abastadors d'aquesta matèria durant dècades. De forma majoritària l'algeps s'utilitzava per a la construcció.

L'algeps, també anomenat guix en molts indrets de les terres valencianes, és una roca natural sedimentària composta per sulfat calci cristal·litzat conjuntament amb aigua. El seu origen està associat a la dessecació de llacs salats o mars d'interior sense eixida al mar.

L'extracció de l'algeps de forma tradicional es feia a poca profunditat amb l'ajuda de pics, tascons o falques de ferro o fusta i/o barres de ferro, una vegada llevada la terra superficial i localitzada la capa d'algeps es feien forats amb barrines (barres de ferro allargades amb un extrem en forma de doble bisell per perforar la roca) ajudant-se un poc de l'aigua per ablanir els guixos. S'introduïen les falques disposades equidistants que en colpejar-les amb una massa es creava una escletxa longitudinal que permetia extraure una gran roca d'algeps. Amb el temps, començaren a introduir-se carregues explosives (que s'anomenaren també, barrines). I que les seues marques encara hui en dia fan palesa d'aquestes activitats en moltes coves i parets de muntanya. A meitats del segle XX ja seran grans màquines, com les trepadores perforadores o els martells trituradors, les que agilitzaran i rendibilitzaran l'extracció dels algeps.

logos i dibuixos.png
extracció d'algepsa.JPG

Dibuixos: G. Guimaraens en F. Vegas y C. Mileto, Homo Faber, 2008

Dibujos:G. Guimaraens en F. Vegas y C. Mileto, Homo Faber, 2008

Drawings: G. Guimaraens en F. Vegas y C. Mileto, Homo Faber, 2008

| CAS.|

La explotación de yesos es bien conocida a la comarca de la Marina Alta, los restos de estas minas las podemos encontrar en varios municipios. En el caso de Murla, aún son visibles las marcas de estos trabajos, no es de extrañar ya que Murla fue uno de los grandes aprovisionadores de esta materia durante décadas. Mayoritariamente el uso del yeso se destinaba a la construcción.

El yeso, es una roca natural sedimentaria compuesta por sulfato de calcio cristalizado conjuntamente con agua. Su origen está asociado a la desecación de lagos salados o mares de interior sin salida al mar.

La extracción del yeso de forma tradicional se hacía a poca profundidad con ayuda de picos, cuñas de hierro o madera y/o barras de hierro, una vez retirada la tierra superficial y alcanzado el nivel de yesos se hacían agujeros con barrinas (barras de hierro alargadas con un extremo en forma de doble bisel para perforar la roca) y un poco de agua para reblandecer los yesos. Se introducían las cuñas dispuestas equidistantes, al golpearlas con una maza se creaba una grieta longitudinal que permitía extraer una gran roca de este material. Con el tiempo empezaron a introducirse cargas explosivas (que también se llamaron barrenas). Las marcas que dejaban al explotar aún son visibles en muchas cuevas y paredes de montañas. A mediados del siglo XX ya serán las grandes máquinas, como los taladros perforadores o los martillos trituradores, los que agilizarán y rentabilizarán la explotación de yesos.

| ENG.|

The mining of gypsum is well-known in the Marina Alta region and the remains of these mines can be found in several municipalities. In the case of Murla, evidence of these works is still visible, which is unsurprising as Murla was one of the great suppliers of this material for decades. Most of the gypsum plaster was used for construction purposes.

Gypsm is a natural sedimentary rock composed of crystallised calcium sulfate together with water. Its origins are associated with the drying up of salt lakes or inland seas there are landlocked.

The traditional extraction of gypsum was done at a shallow depth with the use of picks, iron or wood wedges and/or iron bars. Once the superficial soil was removed and the level of gypsum was reached holes were made with barrels (elongated iron bars with a double-bevelled end to drill into the rock) and a little water to soften the gypsum. The wedges were introduced, arranged equidistantly, and when they were hit with a sledgehammer, a longitudinal crack was created that allowed a large rock to be extracted from the material. Over time, explosive charges (also called drills) were introduced. The marks they left when they exploded are still visible in many caves and mountain walls. By the mid-20th century, it was the big machines, such as drill bits or hammer crushers, that sped up and made the mining of plaster more profitable.

1- La calcinació: per eliminar part de l'aigua que contenia la pedra

2- La mòlta i el garbellat: per convertir la pedra en una pols fina

3- L'emmagatzematge: per conservar-ho

4- El transport: per a la seua distribució i consum. A Murla arribaven carretes de diferents parts del territori per abastir-se.

1- La calcinación: para eliminar parte del agua que contenia la piedra

2- La molienda y cribado: para convertir la piedra en un polvo fino

3- El almacenaje: para conservarlo

4- El transporte: para su distribución y consumo. A Murla llegaban carretas de diferentes lugares del territorio para abastecerse

1- Calcination: to reduce part of the water contained in the stone

2- Grinding and screening: to turn the stone into a fine powder

3- Storge: to preserve it

4- Transport: for distribution and consumption. Wagons from different parts of the territory arrived in Murla to stock up.

AUDIOVISUAL QUE RECREA L'EXTRACCIÓ

DE L'ALGEPS DE FORMA TRADICIONAL

AUDIOVISUAL QUE RECREA LA EXTRACCIÓN DEL YESO DE FORMA TRADICIONAL

AUDIOVISUAL RECREATTING TRADITIONAL GYPSUM EXTRACTION

logos i dibuixos.png
logos i dibuixos.png
bottom of page