top of page

Iglesia | Church

Campanes al vol | Campanas al vuelo | Bells

| VAL. | 

Ens trobem al cor del poble, a la plaça. Era -i continua sent- el lloc de reunió de tots els pobles, on es fa el mercat i on havien d'estar representats els poders fàctics: El civil i el religiós. Just en el punt on ens trobem, els tenim els dos ben representats: La casa senyoria i L'església.

Pel que fa a l’església sabem que l’any 1318 ja existia parròquia a Xaló. Sembla que la primera església s’erigí sobre l’antiga mesquita, pràctica prou habitual d’altra banda…

El temple que veiem actualment és d’estil neoclàssic, de planta de creu llatina i torre octogonal. Fou acabat l’any 1831 (40 anys tardaren a construir-la i ajudaren tots els veïns del poble, aportant els seus carros, transport, materials…). Mentre estava en construcció les misses es realitzaren a l’Ermita i també al Palau.

El temple està dedicat a la Verge de la Consolació, coneguda popularment com la Verge Pobra per l’estat en el qual es va trobar durant una excavació en la partida de Benibrahim (antiga alqueria musulmana).

I si la plaça és el lloc de reunió i el cor del poble, el campanar és el vigia i anunciador de notícies. Els tocs de campana marcaven el ritme i les hores, però també les notícies alegres (naixements i bodes), tristes (defuncions) o alarmes (en cas de foc).

| CAS. | 

Nos encontramos en el corazón del pueblo, en la plaza. Era -y sigue siendo- el lugar de reunión de todos los pueblos, donde se hace el mercado y donde debían estar representados los poderes fácticos: El civil y el religioso. Justo en el punto donde nos encontramos, los tenemos a  ambos bien representados: La casa señoría y la iglesia.

En cuanto a la iglesia sabemos que en 1318 ya existía parroquia en Xaló. Parece que la primera iglesia se erigió sobre la antigua mezquita, práctica bastante habitual por otro lado ...

El templo que vemos actualmente es de estilo neoclásico, de planta de cruz latina y torre octogonal. Fue terminado en 1831 (40 años tardaron en construirla y ayudaron todos los vecinos del pueblo, aportando sus carros, transporte, materiales ...). Mientras estaba en construcción las misas se realizaron en la Ermita y también en la casa de la señoría, enfrente de la iglesia.

El templo está dedicado a la Virgen de la Consolación, conocida popularmente como la Virgen Pobre por el estado en el que se encontró durante una excavación en la partida de Benibrahim (antigua alquería musulmana).

Y si la plaza es el lugar de reunión y el corazón del pueblo, el campanario es el vigía y anunciador de noticias. Los toques de campana marcaban el ritmo y las horas, pero también las noticias alegres (nacimientos y bodas), tristes (defunciones) o alarmas (en caso de fuego).

| ENG. | 

We find ourselves in the heart of the village, in the square. It was, and still is, the meeting place for the people of the village, where the market is held and where the civil and religious powers should be represented.  Where we are now, we can see the Lord's manor house and the church.

As for the church, we know that in 1318 there was already a parish established in Xaló. It seems that the first church was erected on the old mosque, a fairly common practice.  However,

the church we see today is neoclassical, with Latin crosses and an octagonal tower. It was completed in 1831 (it took 40 years to build and all of the villagers helped, providing their carts, transport, materials etc..). While it was under construction the masses were held in the Hermitage and also in the Lord's manor house, in front of the church.

The church is dedicated to the Virgin of consolation, popularly known as the 'Verge Pobra' (the lady of the poor) for the state in which she was found during an excavation in the area of Benibrahim (former Muslim hamlet).

If the square is the meeting place and the heart of the town, the bell tower is the lookout post and the announcement post for news. The ringing of the bell marked the time, but also happy news (births and weddings), sad news (deaths) or alarms (in case of fire).

Panoràmica 360º

Panoràmica 360º

La resina extreta de la planta de l'encens ha sigut  utilitzada al llarg de la història, i per moltes religions, com una aroma mística que ajuda a la concentració i a la meditació. L'olor característica associada als temples cristians, ens faria capaços de saber on estem només amb l'olfacte. 

La resina extraída de la planta del incienso ha sido  utilizada a lo largo de la historia, y por muchas religiones, como un aroma mítico que ayuda a la concentración y a la meditación. El olor característico asociado a los templos cristianos, nos permite saber dónde estamos solo con el olfato. 

​The resin extracted from the incense plant has been used throughout history, and by many religions, as a mythical aroma that helps concentration and meditation. The characteristic smell associated with Christian temples, allows us to know where we are only by using our sense smell.

bottom of page