Camino de los bandoleros | Road of the bandits

Bandoler amb el típic trage i vista de la Cova de la GArganta | Bandolero con el típico traje y vista de la Cueva de la Garganta | Bandit with the typical costume and view of the Cave of the Garganta

| VAL. | 

Durant els segles XVI, XVII i XVIII el bandidatge valencià va viure el seu punt àlgid i perdurà fins finals del XIX principis del XX amb menys força. Per molts camins i rutes comercials podries trobar-te amb algun d'aquests personatges. L'origen d'aquests bandolers el trobem en el mal estar social provocat per un règim senyorial abusiu i fortament establert que castigava al camperolat i a les classes més baixes, empobrint-les i obligant-les a viure en una injustícia social massa freqüent. 

A la Marina Alta es coneix un grup, de finals del segle XIX, anomenats <<Els segrestadors de la Marina>> que protagonitzaren nombrosos segrests i atacs violents. Un dels caps d'aquesta quadrilla era Josep Tomàs Garcia i se'l coneixia per La Tona. El poble de Senija coneix ben bé aquest personatge ja que un dels refugis on s'amagava per realitzar els seus atacs s'ubica en el mateix terme, es tracta de la Cova de la Garganta, una xicoteta cavitat pròxima, a la que per aquells temps, era una coneguda ruta comercial.

 

Actualment l'Ajuntament de Senija junt al Club de Muntanya Margalló i la FEMCV han organitzat una marxa senderista, anomenada "El camí dels bandolers" que segueix aquesta ruta a mode de recordatori d'una part important de la història del seu poble. 

| CAS.|

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII el bandidaje valenciano vivió su punto álgido y perduró hasta finales del XIX principios del XX con menos fuerza. Para muchos caminos y rutas comerciales podrías encontrarte con alguno de estos personajes. El origen de estos bandoleros lo encontramos en el malestar social provocado por un régimen señorial abusivo y fuertemente establecido que castigaba al campesinado y las clases más bajas, empobreciéndose las y obligándolas a vivir en una injusticia social demasiado frecuente

 

En la Marina Alta se conoce un grupo, de finales del siglo XIX, llamados << Los secuestradores de la Marina >> que protagonizaron numerosos secuestros y ataques violentos. Uno de los cabecillas de esta cuadrilla era José Tomás García y se le conocía por La Tona. El pueblo de Senija conoce bien este personaje ya que uno de los refugios donde se escondía para realizar sus ataques se ubica en el mismo término, se trata de la Cueva de la Garganta, una pequeña cavidad próxima, en la que por aquellos tiempos, era una conocida ruta comercial.

Actualmente el Ayuntamiento de Senija junto al Club de Montaña Margalló y la FEMCV han organizado una marcha senderista, llamada "El camino de los bandoleros" que sigue esta ruta a modo de recordatorio de una parte importante de la historia de su pueblo.

| ENG.|

During the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries the Valencian bandit lived its peak and lasted until the end of the early nineteenth century with less force. For many roads and trade routes you could meet some of these characters. The origin of these bandits is found in the social unrest caused by an abusive and strongly established stately regime that punished the peasantry and the lower classes, impoverishing them and forcing them to live in a social injustice too frequent

 

In the Marina Alta a group is known, from the end of the 19th century, called << The Marina kidnappers>> who starred in numerous kidnappings and violent attacks. One of the leaders of this gang was José Tomás García and was known as La Tona. The town of Senija knows this character well since one of the shelters where he was hiding to carry out his attacks is located in the same term, it is the Cave of the Throat, a small nearby cavity, in which by those times, it was A well known commercial route

 

At the moment the City council of Senija next to the Club of Mountain Margalló and the FEMCV have organized a walking march, called "The way of the bandits" that follows this route as a reminder of an important part of the history of its town.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.