top of page

Caminos de piedra y agua|Ways of stone and water

sèquia_2.jpg

Sèquia | Acequia|

Canal

| VAL. | Aquesta ruta passa per tots els pobles de la Vall del Pop. Ací destaquem el tram que va des del poble de Parcent fins a Murla i el que continua d'aquesta localitat fins a Benigembla.

L'itinerari ens endinsa en les meravelles del paisatge de ribera que junt amb les muntanyes de la vall crea un preciós mosaic de naturalesa. L'arribada a Murla des de Parcent ens brinda una vista imponent de la torre fortalesa del Castell del Pop i ens permet gaudir d'un passeig tranquil pels carrers de la localitat.

Aigua per una sèquia - Agua por una acequia
00:0000:00
logos i dibuixos.png

Després podrem continuar la ruta que ens portarà a  Benigembla descendint de nou fins al llit del riu. En aquests quilòmetres els xops seràn els grans protagonistes fent-nos notar el pas de les estacions al ritme de la caiguda de les seves fulles.

Però el recorregut ens parla de moltes facetes de la vall no sols la del paisatge natural, sinó que l'antròpic es pot apreciar a cada pas que peguem. Les herències agrícoles i ramaderes fortament establertes en aquesta vall en èpoques anteriors s'observen en els abancalaments de les muntanyes i en les sèquies que permeten regar els cultius.

Així, totes aquestes activitats es pogueren desenvolupar gràcies a les aigües del riu Gorgos. No és d'estranyar doncs, que aquestes terres es troben poblades des de temps prehistòrics. Sent el riu, fins l'actualitat, l'eix vertebrador de totes aquestes poblacions.

logos i dibuixos.png

Observa el color de les fulles al canvi d'estació

Observa el color de las hojas con el cambio de estación

Look at the colour of the leaves as the season changes.

8fulla verda.jpg

Primavera i Estiu 

Primavera y Verano

Spring and Summer

Fulla_marró.jpg

Tardor

Otoño

Autumn

Xops sense fulles.jpeg

Hivern

Invierno

Winter

| CAS. | Esta ruta pasa por todos los pueblos de la Vall del Pop. Aquí destacamos el tramo que va desde el pueblo de Parcent hasta Murla y el que continua desde esta localidad hasta Benigembla.

El itinerario nos adentra en los maravillosos paisajes de ribera que junto a las montañas del valle crea un precioso mosaico de naturaleza. La llegada a Murla desde Parcent nos brinda una vista imponente de la torre fortaleza del Castell del Popo y nos permite disfrutar de un paseo tranquilo por sus calles.

 

Seguidamente podremos continuar la ruta que nos llevará a Benigembla descendiendo otra vez al cauce del rio. En los siguientes kilometros los chopos serán los grandes protagonistas enseñándonos el paso de las estaciones al ritmo de la caída de sus hojas.

 

El recorrido nos habla de muchas facetas del valle, no solo del paisaje natural, sino que a cada paso podemos ver la huella antrópica. Las herencias agrícolas y ganaderas fuertemente establecidas en este valles en épocas anteriores se observan en los numerosos abancalamientos de las laderas de las montañas y en las acequias que han permitido redistribuir y regar los cultivos.

 

Así, todas estas actividades se pudieron desarrollar gracias a las aguas del rio Gorgos. No es de extrañar, que estas tierras hayan sido pobladas desde épocas prehistóricas. Siendo el rio, hasta la actualidad, el eje vertebrador de todas estas poblaciones.

| ENG. | 

This route crosses all the villages of "La Vall del Pop". Here we highlight the section between Parcent  and Murla, and the one which follows from Murla to Benigembla.

The itinerary immerses us in the landscape wonders which together with the mountains creates a lovely nature mosaic. The entrance to Murla from Parcent gives us an amazing view of the fortress tower of the Castell del Pop and let us enjoy a nice walk around the village streets.

After than we can continue the route than takes us to "Benigembla" descending againt to the river bed. In these kilometers the populars will be the protagonists, letting us notice the changing of the seasons with the beat of their leaves falling.

But the way tells us more than just about the landscape, also shows us the anthropic angle wih every step we take. The agriculture and farming inheritances, highly established in this valley, can be noticed on the shape of the mountain and on the irrigation canals used to water the crop.

So, all this activities could be developed due the River Gorgos water. Then, it is not weird, than these lands have been populated since prehistoric times. Being the river, still now, the connector shaft of all these villages.

Per a saber més sobre la ruta 'Camins de pedra i aigua'...

Para saber más sobre la ruta de 'Caminos de piedra y agua' ... 

To learn more about the route of "Stone and water path"...

bottom of page