top of page

Fachadas modernistas | Modernist Façades

| VAL. | 

El modernisme és un moviment arquitectònic internacional que es donà a finals del s.XIX i principis del s.XX.

Aquest estil utilitzava elements vegetals i orgànics com a font d'inspiració. Els grans centres internacionals del modernisme europeu foren Barcelona i Viena.

No obstant València i Alcoi també esdevingueren centres importants de l'arquitectura modernista.

A més a més, en aquells anys l'agricultura visqué un dels moments d'auge, en gran part per la taronja, i va permetre que en molts dels nostres pobles aparegueren cases de mides gens menyspreables seguint aquests estils arquitectònics.

És molt habitual que aquest modernisme popular es mescle amb elements de tall clàssic com pilastres i columnes, però sobretot destaquen les reixes i balcons de forja amb elements decoratius vegetals.

| CAS. | 

El modernismo es un movimiento arquitectónico internacional que se dio a finales del siglo XIX y principios del s.XX.

Este estilo utilizaba elementos vegetales y orgánicos como fuente de inspiración. Los grandes centros internacionales del modernismo europeo fueron Barcelona y Viena.

No obstante, Valencia y Alcoy también se convirtieron en centros importantes de la arquitectura modernista.

Además, en aquellos años la agricultura vivió uno de los momentos de auge, en gran parte por la naranja, y permitió que en muchos de nuestros pueblos aparecieron casas de medidas nada despreciables siguiendo estos estilos arquitectónicos.

Es muy habitual que este modernismo popular se mezcle con elementos de corte clásico como pilastras y columnas, pero sobretodo destacan las rejas y balcones con elementos decorativos vegetales.

| ENG. | 

Modernism was an international architectural movement at the end of the Nineteenth century and early Twentieth century.

This style used natural and organic elements as a source of inspiration. The major international centres of European modernism were Barcelona and Vienna.

However, Valencia and Alcoy also became important centres of modernist architecture.

In addition, in that period, agriculture had one of its boom moments, largely because of oranges, and allowed the construction of huge houses with these architectural styles in many of our villages.

It is very common for this popular modernism to be mixed with classic styles such as pillars and columns. Above all, the bars and balconies with decorative plant-like elements stand out.

bottom of page