top of page

Calles y Guardacantones | Streets and Roadside posts

| VAL. | És un fet comú en moltes cultures que els elements urbans que en els carrers es poden observar pretenen invocar prosperitat i protecció i que es materialitza en símbols i figures que trobem a les portes de les cases. Així per exemple ha estat molt comú la utilització de símbols amb forma de fal·lus als picaportes. Es pensa que aquest fet està relacionat amb les tradicions agraries que tractaven d'invocar la fertilitat tant al camp com a dins de casa.

Altres símbols procedien del bestiari animal. La cabra s'ha relacionat amb el culte a la fecunditat i forces demoníaques. La imatge del gos significava el guardià de la casa i destructor dels esperits malignes, el lleó simbolitza la reialesa i el drac la immortalitat. Però no sols s'han utilitzats els animals, altre molt conegut i utilitzat ha estat el de la mà. Hi ha diverses interpretacions però la més coneguda és la que relaciona aquesta figura amb la tradició àrab. La famosa mà que truca a les portes podria ser considerada una evolució de la mà de Fàtima, utilitzada com a repel·lent de la mala sort i protectora de la llar.

| CAS. | Es un hecho común en muchas culturas que los elementos urbanos que en las calles se pueden observar pretenden invocar prosperidad y protección y que se materializa en símbolos y figuras que encontramos en las puertas de las casas. Así por ejemplo ha sido muy común la utilización de símbolos faliformes: con forma de falos en los picaportes. Se piensa que este hecho está relacionado con las tradiciones agrarias que trataban de invocar la fertilidad tanto en el campo como dentro de la casa.


Otros símbolos procedían del bestiario animal. La cabra se ha relacionado con cultos a la fecundidad y fuerzas demoníacas. La imagen del perro significaba el guardián de la casa y destructor de los espíritus
maléficos, el león simboliza la realeza y el dragón la inmortalidad. Pero no solo se han utilizado los símbolos de los animales, otro muy conocido y utilizado ha sido el de la mano. Hay diversas interpretaciones pero la más conocida es la que relaciona esta figura con la tradición árabe tan arraigada en nuestras tierras. La famosa mano que llama a las puertas podría ser considerada una evolución de la mano de Fátima, utilizada como repelente de la mala suerte y protectora del hogar.

| ENG. | It is a common fact in many cultures that the urban elements that can be observed in the streets are intended to invoke prosperity and protection and that it materializes in symbols and figures that we find in the doors of the houses. For example, the use of faliform symbols has been very common: in the form of phalluses on the latches. It is thought that this fact is related to the agrarian traditions that tried to invoke fertility both in the field and inside the house.

Other symbols came from the animal bestiary. The goat has been linked to cults of fecundity and demonic forces. The image of the dog meant the guardian of the house and destroyer of the evil spirits, the lion symbolizes royalty and the dragon immortality. But not only the symbols of animals have been used, another well-known and used has been the hand. There are different interpretations but the best known is that which relates this figure to the Arab tradition so rooted in our lands. The famous hand that knocks on the doors could be considered an evolution of the hand of Fatima, used as a repellent of bad luck and protective of the home.

bottom of page